‘Ganesh Tapana’ Shrine cloth, Kanbi farmin caste, Gujarat 19 x 20cms

 • 20200328_165723
  • 20200328_165919
  • 20200328_165802
  • 20200328_165758
  • 20200328_165753
  • 20200328_165742
  • 20200328_165734
  • 20200328_165729
 • £55.00

  ‘Ganesh Tapana’ Shrine cloth, Kanbi farmin caste, Gujarat.

  (X522)

  1 in stock


Related Products

More stock instore